Loading...
Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(22/06/2021 16:46)

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 27/4/2021 của Đảng ủy TAND tỉnh Kon Tum về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đải biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 22/6/2021, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Được sự nhất trí của Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh đã cử đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là Báo cáo viên truyền đạt Nghị Quyết; Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đỗ Thị Kim Thư – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Pho – Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.

C:\Users\nguye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2567270050809_aeea4339c468fac78640dba8d19dabc9.jpg

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội XIII với chủ đề Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

C:\Users\nguye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2567270055107_48bd1e26dcda9262149cb3fb5f15adcc.jpg

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Đảng bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tin bài: TN - TAND tỉnh Kon Tum


Các tin khác

Lượt xem: 98
cdscv