Loading...
Skip to main content

Hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, chặng đường phát triển và đổi mới

(11/09/2020 09:03)

Ngay sau khi Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập; ngày 13/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33C thiết lập các Tòa án quân sự trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam mới. Từ đó, hệ thống Tòa án các cấp được thành lập, hoàn thiện và phát triển.

Tại Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”; “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Luật tổ chức Tòa án năm 2014 đã xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Tòa án “Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.”. Về tổ chức, theo quy định tại Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án 2014 thì Hệ thống Tòa án có: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án quân sự. Như vậy, Tòa án là một thiết chế quan trọng trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, được tổ chức theo các cấp; với quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 thì vị thế của Tòa án đã được khẳng định cụ thể hơn, quyền tư pháp đồng nghĩa với quyền xét xử của Tòa án, điều này có ý nghĩa là Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền ra phán quyết về các vi phạm pháp luật, các tranh chấp pháp lý xảy ra trong xã hội.

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76182765_2514301588687188_256969589831761920_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=YMguohKL-PEAX8WeyjX&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=cb07c0779fecfa9ffe52c52932605e97&oe=5F7E86E7

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nguyên Chánh án TAND tỉnh

tặng hoa chúc mừng bổ nhiệm PCA TAND tỉnh

Gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của đất nước, của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum được thành lập tháng 8/1991 theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII tại Kỳ họp thứ 9, sau một thời gian sáp nhập chung cùng Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum rồi được chia tách thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Cùng với việc tái lập tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/1991, với tổng số biên chế của Tòa án nhân dân tỉnh lúc bấy giờ chỉ có 10 người (04 Thẩm phán, 02 Thư ký, 01 chuyên viên, 01 Kế toán và 01 nhân viên); trong đó: 09 người từ Gia Lai đến và 01 người (Thẩm phán) từ Tòa án huyện Sa Thầy về. Trải qua 29 năm hoạt động, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum không ngừng được kiện toàn về tổ chức và đội ngũ công chức ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Từ một đơn vị khi mới thành lập chỉ có 10 biên chế, trong đó có 05 Thẩm phán làm công tác xét xử, đội ngũ cán bộ của Tòa án vừa thiếu, vừa yếu; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc còn nhiều thiếu thốn, đời sống của công chức còn gặp rất nhiều khó khăn; Tòa án nhân dân cấp huyện lúc này chỉ có 05 đơn vị và chịu sự quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Đến tháng 8/2002, khi thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Tòa án nhân dân tỉnh nhận bàn giao 08 TAND huyện và thị xã Kon Tum từ Sở Tư pháp sang, với tổng biên chế được giao cho Tòa án nhân dân hai cấp là 83 người, trong đó có 37 Thẩm phán. Năm 2005, thành lập Tòa án nhân dân cấp huyện Tu Mơ Rông; tháng 7/2015, thành lập thêm Tòa án nhân dân huyện Ia H’Drai nâng tổng số Tòa án nhân dân cấp huyện lên 10 đơn vị, với tổng số biên chế Tòa án nhân dân hai cấp hiện có 121/138 người (trong đó có 48 Thẩm phán trung và sơ cấp) và có 33 nhân viên hợp đồng lao động theo NĐ 68 (lái xe, bảo vệ, tạp vụ). Đội ngũ Lãnh đạo các Tòa chuyên môn, Phòng chức năng