Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.885

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.350

Hình sự

2.204

Dân sự

4.049

Hôn nhân và gia đình

233

Kinh doanh thương mại

32

Hành chính

11

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

6

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv