Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.255

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.432

Hình sự

2.319

Dân sự

4.203

Hôn nhân và gia đình

249

Kinh doanh thương mại

34

Hành chính

12

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

6

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv