Loading...
Skip to main content
Luật 93/2015/QH13

Số ký hiệu:93/2015/QH13

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:01/07/2016

QUỐC HỘI

------

Luật số: 93/2015/QH13

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

LUẬT

TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUN