Loading...
Skip to main content

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Số: 01/2010/CT-TANDTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương và dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, cán bộ, công chức và Hội thẩm ngành Tòa án nhân dân đã nỗ lực phấn đấu nên hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2009 của ngành Tòa án nhân dân đã được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ngành Tòa án nhân dân đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng mà các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã đề ra. Các Tòa án đã giải quyết nhiều hơn năm trước trên 20.000 vụ án các loại, hầu hết các vụ án được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được bảo đảm. Công tác xây dựng ngành; giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; thi hành án hình sự; quản lý tài chính; báo cáo, thống kê; thi đua – khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt năm 2009, ngành Tòa án nhân dân đã tổ chức thành công Hội nghị Chánh án các nước Châu Á, Thái Bình Dương. Tuy nhiên công tác Toà án cũng còn có những khuyết điểm, tồn tại cần đánh giá nghiêm túc và tìm ra các giải pháp khắc phục.

Trong năm 2010, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính và các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chiều hướng gia tăng; cùng với việc làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và công tác thi hành án hình sự, ngành Tòa án nhân dân còn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đồng thời phải tổ chức nhiều hoạt động, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân đã được đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân năm 2009, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu:

1. Các Tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, từng bước khắc phục việc để các vụ án quá hạn luật định; phấn đấu không để xảy ra việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; bảo đảm các quyết định của Toà án phải đúng pháp luật, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu có sức thuyết phục cao và có tính khả thi; tiếp tục tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác xét xử lưu động; chú trọng và làm tốt công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đặc biệt là các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; làm tốt việc phát hành bản án và công tác thi hành án hình sự của ngành Toà án nhân dân.

2. Giao cho Viện khoa học xét xử khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua; tham gia tích cực vào việc soạn thảo các dự án luật khác có liên quan. Phối hợp với các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao để làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và giúp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương ban hành các Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

3. Giao cho Vụ tổ chức - cán bộ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ Toà án các cấp, trong đó cần nghiên cứu củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án hình sự, công tác công nghệ thông tin, công tác thi đua- khen thưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; thực hiện ngay các giải pháp về tổ chức cán bộ để từng bước đảm bảo tuyển dụng và tuyển chọn đủ cán bộ, Thẩm phán theo biên chế đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt; hướng dẫn các Tòa án địa phương làm tốt các thủ tục trong việc tái bổ nhiệm Thẩm phán và khắc phục việc chậm trễ trong công tác này. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Toà án trong sạch, vững mạnh.Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định của Chính phủ.

Chủ trì xây dựng Đề án chiến lược về công tác cán bộ của ngành Toà án nhân dân đến năm 2020; Đề án cải cách chế độ tiền lương của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân; tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc quy định, sửa đổi các chế độ đãi ngộ, chế độ bảo vệ cán bộ, Thẩm phán khi thi hành công vụ; phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm và đổi mới tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.

4. Giao Vụ kế hoạch tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm của mình phải khẩn trương xây dựng kế hoạch về kinh phí và xác định trọng điểm đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho Toà án nhân dân các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện nay của các Tòa án và có tính đến việc đổi mới mô hình tổ chức Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng kinh phí được cấp đúng quy định, hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quản lý kinh phí chi thường xuyên và kinh phí xây dựng cơ bản của các Tòa án nhân dân địa phương. Tổ chức rút kinh nghiệm về việc phân cấp quản lý kinh phí cho Toà án nhân dân địa phương.

Chủ trì xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc ngành Tòa án nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án mua sắm trang thiết bị của ngành Toà án nhân dân.

5. Giao Ban thanh tra và Chánh án Toà án quân sự trung ương, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và công tác thi hành án hình sự của các Toà án cấp dưới; tiếp tục kiểm tra việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo của các Tòa án.

6. Giao Ban thư ký nghiên cứu đề xuất, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm phánTòa án nhân dân tối cao; chủ trì, phối hợp với các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao tổng kết rút kinh nghiệm thi hành các Thông báo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về quy định tạm thời việc phân cấp và trình tự giải quyết đơn khiếu nại tư pháp trong ngành Toà án nhân dân và về việc phân công bổ sung nhiệm vụ cho: Toà lao động, Toà hành chính, Toà kinh tế giải quyết các vụ việc dân sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

7. Giao Trường cán bộ Tòa án trên cơ sở yêu cầu của các đơn vị, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành Đề án nâng cao năng lực và quy mô Trường cán bộ Tòa trong quý I năm 2010.

8. Giao cho Vụ hợp tác quốc tế xây dựng và thực hiện có hiệu qủa kế hoạch hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới; triển khai thực hiện tốt Đề án về công tác đối ngoại của ngành Toà án nhân dân từ năm 2008 đến năm 2012 và các dự án đã được phê duyệt.

9. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Vụ thống kê - tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương tiến hành in ấn và cấp phát tập huấn sử dụng hệ thống sổ nghiệp vụ cho các Toà án trong toàn ngành.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển công nghệ thông tin của ngành Tòa án nhân dân; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Tòa án; tổ chức thực hiện tốt các dự án Công nghệ thông tin đã được phê duyệt và các phần mềm dùng chung trong toàn ngành như: phần mềm quản lý, thống kê các vụ án hình sự; phần mềm quản lý, thống kê các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, phần mềm tổ chức, cán bộ và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của Cổng thông tin Tòa án nhân dân tối cao.

10. Giao thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tòa án nhân dân tổng kết phong trào thi đua, xét duyệt và trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định các hình thức khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với giai đoạn 2 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí “học tập” và “làm theo” để thực hiện trong toàn ngành Toà án nhân dân.

11. Giao Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân xây dựng các kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày Lễ trọng đại của đất nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Toà án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2010); Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 và Đại hội Đảng các cấp.

12. Các đơn vị trong toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả; phân công, phân cấp hợp lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm và quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm đối với người lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Toà án có vi phạm. Công khai, minh bạch các hoạt động của Toà án theo quy định của pháp luật; có kế hoạch sơ kết việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở ở từng đơn vị, toà án và sơ kết trong toàn ngành.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;

- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC,

- Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);

- Lưu: VP, Vụ TKTH.

 

CHÁNH ÁN

Trương Hoà Bình

Lượt xem: 2478
ácdscv